ดูข้อมูลวิทยาลัย | เข้าสู่ระบบ
    สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต » การเปิดรับสมัคร ?


วิทยาลัยชุมชนสงขลา
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / เทศบาลตำบลควนเนียง
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / สถานที่จัดโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / สถานที่จัดโรงเรียนระโนดวิทยา
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / สถานที่จัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / สถานที่จัดวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1
Copyright @2012 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Page rendered in 2.0312 seconds