คู่มือการใช้งาน | ดูข้อมูลวิทยาลัย | เข้าสู่ระบบ
    คู่มือการใช้งาน ?

ลำดับ ชื่อระบบ สไลด์นำเสนอระบบ คู่มือการใช้งาน วิดีโอแนะนำการใช้งาน
1. ระบบอาคาร สถานที่ ดาวน์โหลด
2. ระบบจองห้อง ดาวน์โหลด
3.1 ระบบปฏิทินการศึกษา (การเลื่อนชั้นปี) ดาวน์โหลด
4. ระบบข่าว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลพื้นฐาน ดาวน์โหลด
6. ระบบบุคลากร ดาวน์โหลด
7. ระบบทะเบียนวิชาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
8. ระบบรับสมัคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
9. ระบบทะเบียนนักศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
10. ระบบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
11. ระบบลงทะเบียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
12.1 ระบบบริการทั่วไป (การกำหนดผู้ลงนามในเอกสาร) ดาวน์โหลด
12.2 ระบบบริการทั่วไป (วิธีการพิมพ์ใบอนุปริญญาบัตร) ดาวน์โหลด
12.3 ระบบบริการทั่วไป (วิธีการพิมพ์ใบระเบียนแสดงผลการเรียน) ดาวน์โหลด
13. ระบบหนี้สินนักศึกษา ดาวน์โหลด
14. ระบบรับ-จ่าย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน สำหรับลงทะเบียนเครื่องรับจ่ายเงิน
คู่มือการตั้งค่า Internet Explorer
15. ระบบทุนการศึกษา ดาวน์โหลด
16. ระบบจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลด
17. ระบบเกรด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
18. ระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ดาวน์โหลด
19.1 ระบบจัดการการสำเร็จการศึกษา (การนำเสนอสภาเป็นชุด) ดาวน์โหลด
19.2 ระบบจัดการการสำเร็จการศึกษา(การนำเสนอสภารายบุคคล) ดาวน์โหลด
20. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
21. ระบบบริการอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
22. ระบบบริการนักศึกษา ดาวน์โหลด
23. ระบบบริการสืบค้นทั่วไป ดาวน์โหลด
24. ระบบหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25. ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
26. ระบบผู้บริหาร ดาวน์โหลด
27. ระบบติดตามและแจ้งข้อผิดพลาดของวิทยาลัยชุมชน ดาวน์โหลด


Copyright @2012 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Page rendered in 0.9368 seconds